Новости компании

  3001 Залози та iншi органи, призначенi для органотерапевтичного використання, висушенi, подрiбненi або не подрiбненi у порошок; екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв, призначенi для органотерапевтичного використання; гепарин та його солi; iншi речовини людського або тваринного походження, пiдготовленi для терапевтичного або профiлактичного застосування, не включенi...

  [29A] ВУГЛЕВОДНI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI [29B] СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI [29C] ФЕНОЛИ, ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI [29D] БЕЗ НАЗВИ [29E] СПОЛУКИ З АЛЬДЕГIДНОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ [29F] СПОЛУКИ З КЕТОННОЮ ТА ХIНОННОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ [29G] КИСЛОТИ КАРБОНОВI ТА ЇХ АНГIДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГIДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА...

  [28A] ХIМIЧНI ЕЛЕМЕНТИ [28B] КИСЛОТИ НЕОРГАНIЧНI ТА НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ [28C] СПОЛУКИ НЕМЕТАЛIВ З ГАЛОГЕНАМИ АБО СIРКОЮ [28D] НЕОРГАНIЧНI ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, ГIДРОКСИДИ I ПЕРОКСИДИ МЕТАЛIВ [28E] СОЛI ТА ПЕРОКСОСОЛI НЕОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ I МЕТАЛIВ [28F] IНШI ПРОДУКТИ ...

  2701 Вугiлля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля 2702 Лiгнiт, буре вугiлля, агломерованi або неагломерованi, крiм гагату: 2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований 2704 00 Кокс i напiвкокс iз кам'яного вугiлля, лiгнiту, бурого вугiлля або торфу, агломерованi або неагломерованi; вугiлля...

  2601 Руди та концентрати залiзнi, включаючи випалений пiрит: 2602 00 00 00 Руди та концентрати марганцевi, включаючи залiзистi марганцевi руди та концентрати iз вмiстом марганцю 20 мас.% або бiльше в перерахунку на сухий продукт 2603 00 00 00 Руди та концентрати мiднi 2604 00 00 00 Руди та концентрати нiкелевi 2605 00 00...

  2501 00 Сiль (включаючи столову i денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або тi, що мiстять або не мiстять домiшки речовин, якi запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують сипкiсть сухих продуктiв i плиннiсть рiдких); вода морська: 2502 00 00 00 Пiрит...

  2201 Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг: 2202 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009: 2203 00 Пиво iз...

  2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи: 2402 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками: 2403 Iнший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї: ...

  2301 Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних, непридатнi для споживання; шкварки: 2302 Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульованi: 2303 Вiдходи i залишки...

  2101 Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю i готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та їх концентрати: 2102 Дрiжджi (активнi чи неактивнi); iншi мертвi...